четвъртък, 14 октомври 2010 г.

Правила за писане на числа и номера


1.                  Числата, съдържащи пет и повече цифри, се пишат с интервал от един удар пред всяка група от три цифри с изключение в случаите, когато означават съответен номер.

2.                  В началото на изречението, числата се пишат с думи. По същият начин се пишат и в случаите, когато по смисъла на думата /фразата/ те не представляват точно число.

3.                  В редовен текст числата от едно до десет се пишат с думи, но ако означават мярка – с цифри.

4.                  В парични документи /разписки, фактури, приходен и разходен касов ордер/, договори и нотариални актове, числата се пишат с цифри и веднага след това – с думи, заградени в скоби.

5.                  Поредните цифри се употребяват и за означаване на номерация. В тези случаи цифрите могат да бъдат последвани от точка или затваряща скоба и от съединителна чертица, когато са членувани.

6.                  Римски цифри се употребяват при означаване на глави, столетия, раздели от  нормативин актове и др. След тях не се пише точка.

7.                  При означаване на десетични дроби се употребява препинателния знак “точка” /без да се оставя интервал/.

8.                  Дробите – прости и смесени се пишат с помощта на голямото тире или чрез наклонената черта. В случаите, когато се използва наклонената черта, между цялата и дробната част се оставя интервал, за да се получи необходимото разграничаване.

9.                  При означаване на аритметични действия между числата и знаците за събиране, изваждане, деление, умножение и равенство не се оставя интервал, както и при употребата на скоби в периодични числа и математически изрази.

0 коментара:

Публикуване на коментар